„Деница“ низ бројки

Повеќе од
0
хируршки интервенции годишно
Повеќе од
0
дијагностички прегледи годишно

Најнови информации

23

Август 2018

ПЕТ ЗНАЦИ ЗА МОЖНИ ПРОБЛЕМИ СО ВИДОТ КАЈ ДЕЦАТА

Повеќе од 80% од материјата што децата ја учат на училиште ја помнат преку визуелизација. Тоа значи дека, доколку детето има проблем со видот, таквата состојба може да има влијание врз неговиот иден развој.

Повеќе