Индицирани офталмолошки прегледи

 • Преглед на преден сегмент на око со биомикроскоп
 • Компјутерско одредување на диоптрија со кераторефрактометар и фороптер
 • Бесконтактно мерење на очен притисок со тонометар
 • Одредување на острина на вид
 • Преглед и дијагностицирање на глауком
 • Бесконтактно мерење на очен притисок со тонометар
 • Мерење на должина на око – Биометрија
 • Компјутерско мерење на видно поле – Периметрија
 • Корнеална топографија
 • A-scan и B-scan ултразвучни дијагностики на око
 • Оптичка кохерентна томографија – OCT
 • Преглед на преден сегмент на око
 • Испитување на очно дно
 • Ишихара тест – испитување на колорен вид
 • FAG – флуоресцеинска ангиографија
 • Гониоскопија
 • Ширмер тест
 • Егзофталмометрија според Хертел
 • Пахиметрија
 • Тест за сензитивност
 • Тест на функција на мејбомови жлезди